بیشتر از یک ماه

🔹هنگامی که دانا ماه را نشان می‌دهد، نادان انگشت را نگاه می‌کند...! "کنفوسیوس"

جدیدترین نظرات