بیشتر از یک ماه

تنهایی بزرگت میکنه اونقد بزرگ که شاید دیگه هیچوقت تو زندگی هیچکس جا نشی...

جدیدترین نظرات