بیشتر از یک ماه

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی ! خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت: دوستت دارمـــــــــ خاص ترین من ..! 💙

جدیدترین نظرات