بیشتر از یک ماه

هیچوقت برایم مهم نبود که بقیه درباره ام چه فکر می کنند! راستش بیشتر اوقات حق با من است فقط حوصله ی اثباتش را ندارم ! #جیم_کری

جدیدترین نظرات