بیشتر از یک ماه

گاهی خراب کردن پل های پشت سر چیز زیاد بدی هم نیست! چون باعث می شود نتوانی به جایی برگردی که از همان اول هم نباید قدم می گذاشتی...!

جدیدترین نظرات