بیشتر از یک ماه

بعضى ياد آورى ها لازم است ولى كافى نيست! در زندگى همه ى ما، آدم هايى هستند كه، بايد هزاران بار به يادشان بياورى! كه كجا بودند بدون شما به كجا رسيدند در كنار شما و چه بى چشم و رويند بعد از شما

جدیدترین نظرات