بیشتر از یک ماه

زندگی کن و لبخند بزن، به خاطر کسایی که از نَفَسَت آرامش می‌گیرند، وبه امّیدت زنده هستند وبا یادت خاطره می‌سازند...

جدیدترین نظرات