بیشتر از یک ماه

در دنیای امروز : فقر آتشی است که خوبیها را می سوزاند. و ثروت پرده ایست که بدیها را می پوشاند. و چه بی انصافند آنانکه یکی را می پوشانند به احترام داشته هایش. و ""دیگری را می سوزانند به جرم نداشته هایش...

جدیدترین نظرات