بیشتر از یک ماه

پیروی کورکورانه از عقاید و رسوم گذشتگان این معنی را تداعی نخواهد کرد که آنها زنده اند ، بلکه بدان معناست که زنده های آن جامعه در واقع مرده اند!

جدیدترین نظرات