بیشتر از یک ماه

من از این دنیا دریافتم که اونيكه راحت تر ميگفت اشتباه كردم اعتماد به نفسش بالاتر بود، و اونيکه صداش آرومتر بود، حرفاش بانفوذتر بود.. پروفسور حسابی

جدیدترین نظرات