بیشتر از یک ماه

‏هر آدمی قرار نیست، قسمتی از آینده ی تو باشه ، بعضی از آدما میان تا فقط درسهایی تو زندگیت باشن...

جدیدترین نظرات