بیشتر از یک ماه

خیلی از نمیدونم ها یعنی میدونم ، اما نمیدونم چطور بگم که تو درک کنی ...

جدیدترین نظرات