بیشتر از یک ماه

‏قبل از اینکه حرفی رو به دیگری بزنی اول به خودت بزن! اگه دیدی دردت اومد؛ ساکت شو . . .!!!👊👊

جدیدترین نظرات