بیشتر از یک ماه

عشق واقعی وقتیه که کسی؛ گذشتت رو ببخشه از الانت حمایت کنه و برای آینده تشویقت کنه ...

جدیدترین نظرات