بیشتر از یک ماه

When you catch in a calumny, you know your real friends. Elizabeth Taylor وقتی که درگیر یک رسوایی میشی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند. #الیزابت_تیلور

جدیدترین نظرات