بیشتر از یک ماه

اگر عظمت کسی را تحسین می کنید،آنچه می بینید عظمت خودتان است.اگر شما این عظمت و خصلت را نداشتید، نمی توانستید این ویژگی را در دیگری تشخیص دهید و جذب آن شوید. 🌺🌺🌺🌺🌺 دبی فورد

جدیدترین نظرات