بیشتر از یک ماه

زنها بى عقل ترين موجودات عالم اند. چند وقت پيش در يك مهمانى،يكى از مهمانها پس از اتمام مكالمه تلفنى جنجالى كه با همسرش داشت با چشمان خشمگينى رو به جمعيت گفت: اين زن من عقل نداره... منم نه گذاشتم و نه برداشتم و بهش گفتم: اگه عقل داشت كه زن تو نميشد. بحث بى عقل بودن زنها بحث بسيار تامل بر انگيزيست. به عقيده من: زن اگر عقل داشت باردار نميشد و نه ماه فرزندى را با خود حمل نمى كرد. او با اين كار زيبايى اندام و چهره اش را زير سوال ميبرد. بعد از آن با شير دادن به فرزندش،شيره جان خود را بطور رايگان به آنها مى دهد. زن اگر عقل داشت آشپزى نمى كرد.هم وقت خودش را براى پختن غذا به هدر نمى داد و هم بوى خوش عطرش را با بوى غذا تعويض نمى كرد. زن اگر عقل داشت خود را قربانى رشد همسر و فرزندانش نمى كرد. مشخص است كه زنها عقل ندارند. اگر عقل داشتند كه دنيا بهم مي ريخت. زن ها عشق دارند. زن ها محبت دارند. زن ها لطافت دارند. براى همين است كه قرآن تاكيد كرده است كه با آنها به بهترين و لطيفترين وضع ممكن رفتار كنيم(عاشروهن بالمعروف).. به نظر من زنها عقل كه ندارند هيچ آنها آدم هم نيستند. زنها فرشته اند. جامعه اى كه به زنها احترام بگذارد،از جهان سوم به جهان اول صعود خواهد كرد. به زنان جامعه مان احترام بگذاريم و با آنها مثل گل رفتار كنيم. دكتر سيد محمد على لوح موسوى عكس:مادر فداكار و فرشته من كه از وجود خود،شغل خود،خانواده خود و زندگى خود براى پيشرفت ما گذشت كرد💕🌺💕

جدیدترین نظرات