بیشتر از یک ماه

به كسانى كه دوستشان داريد ؛ بالى براى پرواز ... ريشه اى براى برگشتن ، و دليلى براى ماندن بدهيد ...! دالايى_لاما

جدیدترین نظرات