بیشتر از یک ماه

به اسمش قسم تو قلبم به چيزي جز عشقش نبود !

جدیدترین نظرات