بیشتر از یک ماه

حال مردمم خوب نيست،حال سرزمينم خوب نيست،من سرزمينمو دوست دارم😔

جدیدترین نظرات