بیشتر از یک ماه

من سال ٧١ عمو،زن عمو و دختر عموئ دوسالمو بر اثر سقوط هواپيما از دست دادم.خاطرات تلخى كه هيچ وقت از يادم نميره.خوب ميفهمم به بازمانده هاى سقوط هواپيماى امروز چقدر داره سخت ميگذره.خيلي سخته وقتى ديگه برگشتى در كار نيست.خداياااااا صبورترمون كن و صبورترشون😔😔🙏🙏🙏🙏🙏

جدیدترین نظرات