بیشتر از یک ماه

سه سال شد و چه زود از اون خاطرات تلخ گذشت😔سه سال نديدمت و دلم مثل هميشه برات تنگ،تنگ،تنگه😔رفيق بامعرفت در اغوش خدا خوب بخوابى🙏🙏🙏🙏

جدیدترین نظرات