بیشتر از یک ماه

🛎 خواب دیدم ما را بُریدند و به کارخانه‌ی چوب بری بردند ! آن که عاشق بود پنجره شد آن که بی رحم، چوبه‌ی دار از من اما دری ساختند برای گذشتن ...!

جدیدترین نظرات