بیشتر از یک ماه

آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند ، آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند! آنها خود انتخاب کرده اند که نبینند ، نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان است، سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذاریم. #محمدعليزاده#موزيك#مهربانى#ادمهاى مهربان#سكوت

جدیدترین نظرات