.
سرانجام فرد مريضي  كه توي شهرلندن روي ٧ تا ماشين گرانقيمت و لوكس با اسپري رنگ مي كرد و مي نوشت WAR دستگير شد .
بیشتر از یک ماه

. سرانجام فرد مريضي كه توي شهرلندن روي ٧ تا ماشين گرانقيمت و لوكس با اسپري رنگ مي كرد و مي نوشت WAR دستگير شد .

جدیدترین نظرات