بیشتر از یک ماه

وقتي كه بي رقيب باشي هيچ حسي براي تغيير نداري و اين دقيقا مشكل صنعت خودروسازي كشور ما هست . نظر شما چيه ؟

جدیدترین نظرات