بیشتر از یک ماه

اگه شكست نخوري هرگز ياد نميگيري، اگه ياد نگيري هرگز موفق نخواهي شد ... @saray.safari.shot

جدیدترین نظرات