خيلي وقت بود دنبال يه جايي ميگشتم كه بتونم با اطمينان موهامو بهشون بسپارم
من كه عاشق رنگ موهام شدم مرسي شقايق جونم 😍😘
hairartist shaghayegh 💜 @hair_maneli @hair_maneli
بیشتر از یک ماه

خيلي وقت بود دنبال يه جايي ميگشتم كه بتونم با اطمينان موهامو بهشون بسپارم من كه عاشق رنگ موهام شدم مرسي شقايق جونم 😍😘 hairartist shaghayegh 💜 @hair_maneli @hair_maneli

جدیدترین نظرات