بیشتر از یک ماه

@up.studio زمانی که بخواهید وصیتنامه بنویسید متوجه خواهید شد تنها کسی که از دارایی‌تان سهمی ندارد خودتان خواهید بود پس از زندگیتان تا می‌توانید خوب استفاده کنید و لذت ببرید!

جدیدترین نظرات