بیشتر از یک ماه

سكوت مي كنم بگذار حرف ها آنقدر يكديگر را بزنند تا بميرند...

جدیدترین نظرات