بیشتر از یک ماه

پیر شدن ربطی به شناسنامه ندارد همین که دیگر میل خرید یک جوراب سپید را نداشته باشی... همین که صدای زنگ تلفن و یا شنیدن یک ترانه دلت را نلرزاند... همین که فکر سفر برایت کابوس باشد... همین که مهمانی دادن و مهمانی رفتن برایت عذاب آور باشد... همین که در دیروز زندگی کنی و از آینده بترسی و زمان حال را نبینی... بی آرزو باشی ؛ بی رویا باشی برای رسیدن به عشقت خطر نکنی... برای آرزوهایت نجنگی شک نکن حتی اگر جوان باشی تو پیری...

جدیدترین نظرات