بیشتر از یک ماه

نمیگویم روزتان بخیر ‎ که خیریست به کوتاهی امروز ‎میگویم عاقبت تان بخیر، ‎که خیریست به بلندای سرنوشت

جدیدترین نظرات