چند روز ديگه رفاقتمون ١٣ ساله مي شد حيف نحسي ١٣ نذاشت . 
كمه رفيق كه تا نفس اخر كنارت باشن
خداحافظ رفيق، خداحافظ نگهبان، خداحافظ معصوم ، خداحافظ بامعرفت راحت بخواب عشق 
خداحافظ❤️🌹 روز خوبي نيست اصلاً روز خوبي نيست
#ميكي
بیشتر از یک ماه

چند روز ديگه رفاقتمون ١٣ ساله مي شد حيف نحسي ١٣ نذاشت . كمه رفيق كه تا نفس اخر كنارت باشن خداحافظ رفيق، خداحافظ نگهبان، خداحافظ معصوم ، خداحافظ بامعرفت راحت بخواب عشق خداحافظ❤️🌹 روز خوبي نيست اصلاً روز خوبي نيست #ميكي

جدیدترین نظرات