كنسرت سبزوار در ساعات پاياني با اينكه تمامي بليطهاي دو سانس با استقبال بي نظير طرفداران عزيزم فروش رفته بود و تمامي مجوزهاي مربوطه أخذ شده بود، متاسفانه لغو شد...!
عاشقتونم بابت تمامي مهر و محبتي كه نسبت به من داشته و داريد، ❤️
#فرزادفرزین #فرزاد_فرزین #كنسرت #سبزوار #لغو
بیشتر از یک ماه

كنسرت سبزوار در ساعات پاياني با اينكه تمامي بليطهاي دو سانس با استقبال بي نظير طرفداران عزيزم فروش رفته بود و تمامي مجوزهاي مربوطه أخذ شده بود، متاسفانه لغو شد...! عاشقتونم بابت تمامي مهر و محبتي كه نسبت به من داشته و داريد، ❤️ #فرزادفرزین #فرزاد_فرزین #كنسرت #سبزوار #لغو

جدیدترین نظرات