بیشتر از یک ماه

مثبت باش ، چيزهايي كه دوست داري را جذب كن. همه ي آن چيزهايي كه آرزويشان را داري از آن تو هستند. فقط هنوز به دستشان نياورده اي. پس هر چه زودتر براي به دست آوردنشان دست به كار شوي و از جايت بلند شوي ، زودتر به دستشان مياوري. تلاش ، ادامه دادن ، مثبت بودن و نا اميد نشدن چيزهايي هستند كه نياز داري. پس فراهم كن و حركت كن Manteau @zee.desiign

جدیدترین نظرات