بیشتر از یک ماه

خوشبختي براي توست و تو به اين دنيا آمده اي تا لذت ببري . هيچ چيز در دنيا ارزش اين را ندارد كه از زندگي كردن و پيشرفت دست بكشي و نا اميد شوي

جدیدترین نظرات