بیشتر از یک ماه

لازم به یادآوری است که آمار رشد اقتصادی و نرخ تورم مورد استفاده در این گزارش از بانک مرکزی و آمار نرخ بیکاری از مرکز آمار استخراج شده است

جدیدترین نظرات