بیشتر از یک ماه

١٠ وقتی از نوه امام گفتم یاد یادگار امام مرحوم حجت السلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی افتادم که بیت امام را در سلامت با چند نفر اداره کرد و جز نیکی در حق افراد کاری نکرد اما با بی‌مهری‌ مواجه شد که شرح حالش را در فرصتی دیگر خواهم گفت

جدیدترین نظرات