اولين مركز تخصصي اكستنشن در رشت 
با نصب رايگان 
تمامي موها ازبك و ١٠٠٪؜طبيعي
با نصب اصولي دستگاه ليزر
با مجرب ترين اكستنشن كاران
@ghiasiextension 
@ghiasiextension 
@ghiasiextension
بیشتر از یک ماه

اولين مركز تخصصي اكستنشن در رشت با نصب رايگان تمامي موها ازبك و ١٠٠٪؜طبيعي با نصب اصولي دستگاه ليزر با مجرب ترين اكستنشن كاران @ghiasiextension @ghiasiextension @ghiasiextension

جدیدترین نظرات