بیشتر از یک ماه

سرزمین من مرزی ندارد؛ تمام زمین سرای من است همه آدمها هم زبان من ؛ مهربانی زبانیست بین المللی... #بایکدیگر_مهربان_باشیم

جدیدترین نظرات