بیشتر از یک ماه

زمان تنها چیزیست ک خریدنی نیست پس ارزشمندترین داشته هر انسان ب شمار می آید... نمیدانم چرا همه با کادو خوشحال میشوند و گذرندان وقت با یکدیگر را امری بسیار عادی میدانند.. این ک دو نفر قسمتی از زمان عمرشان را برای ملاقات یکدیگر هدیه میبرند عاشقانه ترین اتفاق دنیاست... رابطه بسیار ارزشمندتر از آنست ک با دعوا تلف شود یا قربانی هوس شود... پا در رابطه ای ک به تمام شدنش یقین داریم خیانت ب خود است نه کس دیگر پس قدر یکدیگر را بدانیم... عشق را هرزه نکیم... دوست بداریم تا دوست داشته شویم قدر دان عشقمان و اتفاقات باشیم... #سیمین_حیدری #دلنوشته photo by: @alimarel

جدیدترین نظرات