بیشتر از یک ماه

اگر همه میدانستند هر لحظه مرگ در کمین است... هیچ کس خنده را ترک نمیکرد؛ هیچ حرفی در دل کسی نمیماند ؛هیچ حسرتی نبود...دوستی موج میزد و آرامش غرق میکرد؛ تنفر از بین میرفت...مادیات بی ارزش میشدند... دوستتدارمها در دل نمیپوسید..‌ افسوس ک از مرگ غافلیم.. #سیمین_حیدری

جدیدترین نظرات