بیشتر از یک ماه

لبخندم آتش کبریت و زندگی طوفانی برای خاموش کردنش بود... #سیمین_حیدری #دلنوشته

جدیدترین نظرات