بیشتر از یک ماه

و من خدا را ﻣﻰبینم، او را ﻣﻰ بینم که از دل زمین جوانه می زند، ﻣﻰ روید و ﻣﻰ روید، به عظمت یک درخت، یک کوهستان، با سیمای زیبا و آرامش ﺑﺨﺶ خود، یا یک کتاب بزرگ که کلمات را همانند جواهرات درخشندهﺍی از بهشت بر سرم فرو ﻣﻰ ریزد و من با دستانم یک به یک آنها را شکار ﻣﻰ کنم، آنگاه خواهم دید و خواهم دانست، درمان بیمار را، سخنان مردمانم را، گذشته و آینده را. #maria_sabina پ.ن: الان شدم سیمین ۳ ساله از تهران برا همین آرایش میکنم دیگه آخه ک کودک نشم😂😂

جدیدترین نظرات