بیشتر از یک ماه

هر چه بالاتر روی, از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید...! #آندره_ژید

جدیدترین نظرات