بیشتر از یک ماه

صرفا در آنجا بنشین، هیچ کاری نکن، همه چیز سکوت است و آرامش و سرور، تو وارد هستی شده ای، تو وارد حقیقت شده ای. #osho no edit make up by me

جدیدترین نظرات