بیشتر از یک ماه

يک روز بر گونه ی اين مملكت يک بوسه و بالای سرش يک يادداشت می گذارم و می روم: آنچنان زيبا خوابيده ای كه دلم نيامد بيدارت كنم .. #عزیزنسین

جدیدترین نظرات