بیشتر از یک ماه

دیگر طولانی حرف نمیزنیم حال توضیح نداریم آدم جدیدی را راه نمیدهیم آن قدیمیهاهم در قبرستان خاطرات چالشان کردیم در شهر پرسه میزنیم داما کسی ب ما تنه میزند ک چیستی کیستی چ میخواهی ب کجا میروی و.... حال توضیح دادن ب خودمان هم نداریم... #سیمین_حیدری

جدیدترین نظرات