بیشتر از یک ماه

صبح که بیدار شدی لبخند بزن... تو نمیدانی روز قبل چه بر آدم ها گذشته؛ اما شاید همین لبخندِتو ، حالِ دلی را خوب کند. #دیالوگ

جدیدترین نظرات