بیشتر از یک ماه

زنان ریشه های انسانیت اند، اشتباه خواهد بود اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه ها، شاخه ها بهتر رشد خواهند کرد. #eerik_rummo

جدیدترین نظرات